El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) publica  avui la Resolució per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts extraordinaris al comerç al detall de productes no essencials en establiments amb una superfície superior a 400 metres quadrats obligats a tancar fins el 24 de gener per les mesures per frenar la pandèmia de COVID-19.

Les persones beneficiàries son autònoms i pimes de comerç al detall de productes no essencials en establiments  de més de 400 metres quadrats o autònoms i pimes amb establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials obligats a tancar en base a la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener.

L’ajut atorgat consistirà en una aportació única  de 3.750 euros per establiment.

Les sol·licituds s’han de presentar segons model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la web de Canal Empresa:  http://canalempresa.gencat.cat i a la web del CCAM: http://ccam.gencat.cat o a la pàgina web del Departament d’Empresa i Coneixement: http://empresa.gencat.cat/ca/inici/ .

La documentació complementària que caldrà aportar és:

  • Fotografia interior de l’establiment
  • Fotografia de la façana de l’establiment

El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència no competitiva. El criteri d’atorgament serà l’ordre cronològic de presentació de sol·licitud. 

El termini de presentació de les sol·licituds es determinarà a la convocatòria corresponent, pendent de publicació al DOGC.

Podeu consultar la Resolució aquí.