El Reial Decret-Llei 6/2022 de 29 de març modifica la Llei d’Ordenació del Comerç Minorista. En concret, introdueix un nou apartat a l’article 9 que permet que els establiments comercials limitin la quantitat d’articles que pot adquirir cada consumidor. 

Aquesta limitació s’estableix només per a circumstàncies extraordinàries o de força major i han d’estar justificades i adoptar-se de manera proporcionada per a impedir el desabastiment i garantir l’accés dels consumidors als productes. 

Si voleu més informació sobre aquesta novetat normativa podeu contactar amb la nostra assessora de Comerç, la Mercè Clavel al correu comercinterior@cecot.org .