El Diari Oficial de la Generalitat, DOGC, ha publicat l’ 11 de maig la Resolució per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de l’artesania. Les sol·licituds es poden presentar del 12 de maig al 15 de juny.

Us recordem que el DOGC va publicar les bases d’aquestes subvencions el 4 de maig. Podeu consultar les bases aquí.

El document estableix com a prioritari línies d’actuació en: 

  • transformació digital,
  • comercialització-promoció i difusió 
  • la millora d’infraestructures productives i de disseny i formació. 

Les bases reguladores contemplen dos programes diferenciats: el programa per al creixement i competitivitat de l’empresa artesana i el programa de suport als municipis den l’àmbit de l’artesania.

TRAMITACIÓ

Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (http://canalempresa.gencat.cat), a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://ccam.gencat.cat) o a la pàgina web del Departament d’Empresa i Coneixement (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/).

Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

PROGRAMA 1. Programa per al creixement i competitivitat de l’empresa artesana

BENEFICIARIS: adreçat als professionals autònoms donats d’alta al RETA, empreses individuals, associades o agrupades, donades d’alta al cens d’Impost d’activitats econòmiques. S’exclou l’artesania alimentària.

REQUISITS: que la inversió mínima subvencionable per la totalitat de les despeses de les diferents actuacions sigui de 1.000 euros. Per poder optar a la subvenció s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 40 punts. Els projectes a subvencionar han d’estar relacionats amb les línies prioritàries d’actuació que fixen les bases.

QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ: fins el 100% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 2.000 euros.

Estan excloses de les subvencions aspectes com:

  • sous i salaris
  • amortitzacions i rentings
  • despeses de viatges
  • qualsevol despesa de caràcter intern, que no compti amb una factura emesa per part d’un tercer.

CRITERIS DE VALORACIÓ: màxim 100 punts.

Disposar d’un carnet d’artesà vigent, tipologia de ‘actuació (fins a 50 punts si es modalitat professional, 25 si es modalitat divulgativa)

Tipologia de l’actuació (transformació digital, 40 punts; promoció, comercialització i difusió, 30 punts; actuacions de consolidació d l’estructura , 20 punts.

PROGRAMA 2. Programa de suport als municipis en l’àmbit de l’artesania

BENEFICIARIS: adreçat als ajuntaments i els seus organismes públics, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals. S’exclou les Associacions, Col·legis Professionals i les Fundacions, a excepció de les fundacions que desenvolupin exclusivament activitats de promoció dels recursos artesans de Catalunya. 

ÀMBIT 1: suport als municipis per la recuperació dels locals buits mitjançant activitat artesanes. La inversió mínima subvencionable ha de ser de 3.000 euros.

ÀMBIT 2: suport als municipis per la notorietat de les fires i fires-mercat d’Artesania.

QUANTIA: per als dos àmbits, fins al 50% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 7.000 euros.

Podeu consultar la Resolució publicada al DOGC aquí.