El Diari Oficial de la Generalitat, DOGC, ha publicat avui la Resolució per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de l’artesania. Les sol·licituds es poden presentar a partir de demà i fins el 15 de juny.

Us recordem que el DOGC va publicar les bases d’aquestes subvencions el 4 de maig. Podeu consultar les bases aquí.

El document estableix com a prioritari línies d’actuació en: 

  • transformació digital,
  • comercialització-promoció i difusió 
  • la millora d’infraestructures productives i de disseny i formació. 

Les bases reguladores contemplen dos programes diferenciats: el programa per al creixement i competitivitat de l’empresa artesana i el programa de suport als municipis den l’àmbit de l’artesania.

TRAMITACIÓ

Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (http://canalempresa.gencat.cat), a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://ccam.gencat.cat) o a la pàgina web del Departament d’Empresa i Coneixement (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/).

Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

PROGRAMA 1. Programa per al creixement i competitivitat de l’empresa artesana

BENEFICIARIS: adreçat als professionals autònoms donats d’alta al RETA, empreses individuals, associades o agrupades, donades d’alta al cens d’Impost d’activitats econòmiques. S’exclou l’artesania alimentària.

REQUISITS: que la inversió mínima subvencionable per la totalitat de les despeses de les diferents actuacions sigui de 1.000 euros. Per poder optar a la subvenció s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 40 punts. Els projectes a subvencionar han d’estar relacionats amb les línies prioritàries d’actuació que fixen les bases.

QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ: fins el 100% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 2.000 euros.

Estan excloses de les subvencions aspectes com:

  • sous i salaris
  • amortitzacions i rentings
  • despeses de viatges
  • qualsevol despesa de caràcter intern, que no compti amb una factura emesa per part d’un tercer.

CRITERIS DE VALORACIÓ: màxim 100 punts.

Disposar d’un carnet d’artesà vigent, tipologia de ‘actuació (fins a 50 punts si es modalitat professional, 25 si es modalitat divulgativa)

Tipologia de l’actuació (transformació digital, 40 punts; promoció, comercialització i difusió, 30 punts; actuacions de consolidació d l’estructura , 20 punts.

PROGRAMA 2. Programa de suport als municipis en l’àmbit de l’artesania

BENEFICIARIS: adreçat als ajuntaments i els seus organismes públics, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals. S’exclou les Associacions, Col·legis Professionals i les Fundacions, a excepció de les fundacions que desenvolupin exclusivament activitats de promoció dels recursos artesans de Catalunya. 

ÀMBIT 1: suport als municipis per la recuperació dels locals buits mitjançant activitat artesanes. La inversió mínima subvencionable ha de ser de 3.000 euros.

ÀMBIT 2: suport als municipis per la notorietat de les fires i fires-mercat d’Artesania.

QUANTIA: per als dos àmbits, fins al 50% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 7.000 euros.

Podeu consultar la Resolució publicada al DOGC aquí.