El Govern ha aprovat l’Avantprojecte de llei de les Àrees de Promoció Econòmica i Urbana (APEU), una eina de promoció i millora de les àrees econòmiques basada en la col·laboració públicoprivada.

Les APEU es podran constituir en àrees de concentració d’activitat econòmica, ja sigui de caràcter comercial, turístic, industrial o de serveis. Un cop té el vist i plau del Govern, l’avantprojecte de llei arribarà al Parlament, on en cas de ser aprovat s’obrirà la porta a la creació de les APEU.

Aquesta iniciativa està impulsada per la Direcció General de Comerç, i  té com a objectius la modernització i promoció de determinades zones urbanes; la millora de la qualitat de l’entorn urbà mitjançant actuacions sostenibles; la consolidació del model de ciutat compacta, complexa, cohesionada i mediambientament eficient i l’increment de la competitivitat i la creació d’ocupació.

L’activitat de les APEU beneficiarà els espais públics i es interessos generals de la ciutat i és per això que, tot i ser entitats de base privada, es constitueixen sota la tutela pública del municipi. Es també aquest interès públic el que justifica que, un cop acordada i aprovada per tots els agents la creació de les APEU, s’estableixi un règim d’adscripció obligatòria i un finançament basat en contribucions de naturalesa obligatòria.

Principals aspectes de la futura llei de les APEU:

  • Aquestes àrees seran gestionades per entitats gestores de naturalesa privada, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia, constituides per aquells que tenen la possessió dels locals (llogaters o propietaris) on s’exercei una activitat empresarial o de locals buits susceptibles d’exercir-ne.
  • Les funcions de les entitats gestores de les APEU vindran previstes en un Pla d’Actuació. En cap cas les funcions de l’APEU podran substituir o minvar els serveis municipals que presta l’ajuntament i no podran exercir potestats públiques que impliquin l’exercici d’autoritat.

Qui podrà impulsar la creació d’una APEU:

  • Els titulars de drets de possessió d’almenys el 25% dels locals amb accés directe a la via pública que representin com a mínim el 25% de la superficie contruïda dels locals que es proposen incloure en l’àmbit dels APEU.
  • Qualsevol associació empresarial territorial que hagi desenvolupat la seva activitat en aquesta zona durant un període mínim ininterromput de 5 anys.
  • La iniciativa de creació també podrà ser de ‘ajuntament.

Per a més detall clicar aquí.