El passat 6 de novembre us informavem de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat, DOGC, de les bases pels nous ajuts adreçats a bars, restaurants, parcs infantils privats, locals d’oci nocturn  i negocis situats en centre o recinte comercial obligats a tancar per fert front a la pandèmia.Avui el DOGC publica una modificació de les bases en els següents termes:

1. Afegir a la base 5 de l’annex 1 un apartat 9 amb el següent redactat:

Les persones titulars de bars, restaurants, cafeteries o centres d’estètica i bellesa a qui es va atorgar una subvenció en el  marc de la Resolució de 26 d’octubre de 2020 seran considerats beneficiaris en la convocatoria de les presents bases per l’import establerts en aquestes, sense que sigui necessari que torni a presentar sol·licitud, sempre que no s’hagin mofidicat les dades que van declarar i quan així es determini a la convocatòria.

En el cas que alguna de les persones esmentades no estiguin interessades en rebre l’ajut podran presentar el seu desistiment mitjançant una petició genèrica a través de la plataforma “Tràmits gencat” o través del Canal Empresa.

2. Modificar la base 6.1 de l’annex 1, que queda redactada de la manera següent:

El procediment de concessió dels ajuts extraordinaris regulats en aquestes bases és el de concurrència no competitiva. El criteri d’atorgament dels ajuts serà l’ordre cronològic de les sol·licituds fins l’exhauriment del pressupost.

En el cas de titulars de bars, restaurants, cafeteries, entres d’estètica i bellesa, l’ordre de concessió s’iniciarà pels sol·licitants que no han rebut cap subvenció en el marc de la Resolució de 26 d’octubre de 2020, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions publicada al DOGC del 27 d’octubre de 2020, per odre cronològic i a continuació aquells a que fa referència la base 5.9.

3. Modificar la base 1.5 de l’annex 2 sobre la quantia de la subvenció que queda redactat de la següent manera:

Àmbit 1:
-Bars, restaurants, cafeteries, aportació única de 2.000 euros
-Establiments o locals de centres o recintes comercials, aportació única de 3.000 euros.

Àmbit 2.1
-Parcs infantils privats, aportació única de 9.000 euros

Ambit 2.2.
-Bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacles, sales de fetes amb espectacles i concerts d’infància i joventut, discoteques de joventut i karaokes, aportació única de 10.000 euros per a establiments de menys de 10 treballadors, i aportació única de 20.000 euros per a establiments de 10 o més treballadors.

Recordem que els beneficiaris d’aquests ajuts són autònoms, microempreses i pimes que prestin activitats de restauració o que siguin titulars d’un parc infantil privat o d’un establiment o local que es trobi dins d’un centre comercial que han estat obligats al tancament. També s’inclouen le fundacions d’inserció social de persones en risc d’exclusió dedicades a la restauració. Així mateix, s’hi podran acollir els autònoms, microempreses i pimes dedicades a l’oci nocturn afectats per les mesures de tancament acordades l’agost passat

Com presentar la sol·licitud

Les sol·licituds es presentaran de forma telemàtica mitjançant un formulari accessible des del web del CCAM, del portal Canal Empresa, o el web del Departament d’Empresa i Coneixement. Aquests ajuts es podran demanar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria, i fins a exhaurir el pressupost o fins el 31 de desembre de 2020.

Més informació aquí.

Us mantindrem informats quan es publiqui la convocatòria al DOGC.