Us informem que s’ha publicat en el DOGC, la resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acta de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu del comerç de Catalunya per a subsectors i empreses sense conveni propi.

Taules 2019 i 2020.

Codi de conveni: 79001495011999

Data de publicació: 18/06/2020

Àmbit territorial: El present Conveni serà aplicable a tot el territori de Catalunya.

Acta de la Comissió paritària:  En virtut del que disposa l’article 10.4 apartat f) la Comissió paritària del conveni determina que les taules salarials provisionals per a l’any 2019 no escau aplicar l’increment variable regulat a l’article 34 del conveni per la qual cosa aquestes taules es consideraran definitives. Tanmateix, es determina les taules provisionals del 2020 amb efectes d’1/01/2020 de conformitat amb l’annex I.

Per descarregar-vos l’acta de la Comissió, cliqueu aquí.