La regió de Barcelona ciutat i les regions metropolitanes nord i sud queden en una fase 0 amb mesures de flexibilització. D’altra banda, les regions sanitàries de Girona, Lleida, la Catalunya Central, l’Alt Penedès i el Garraf entren demà a la fase 1 del desconfinament.

La flexibilització de les mesures en fase 0 per a Barcelona ciutat i les regions metropolitanes nord i sud queden recollides a l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes després de la declaració de l’estat d’alarma, on en la seva disposició final primera modifica l’Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, per la qual s’estableixen les condicions per a l’obertura al públic de determinats comerços i serveis, de manera que:

  • Es suprimeix el sistema de cita prèvia.
  • Serà d’aplicació les mesures recollides a la fase 1, quant a reobertura al públic d’establiments i locals comercials minoristes i de serveis professionals es refereix i que es detallen a continuació.

Reobertura dels establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis assimilats.

1. Podrà procedir-se a la reobertura al públic de tots els establiments i locals comercials minoristes i d’activitats de serveis professionals l’activitat dels quals s’hagués suspès després de la declaració de l’estat d’alarma, sempre que tinguin una superfície útil d’exposició i venda igual o inferior a 400 metres quadrats, podent, en el cas de superar aquest límit, fitar l’espai que es reobri al públic ajustant-se a aquest llindar, sempre que compleixin tots els requisits següents:

a) Que es redueixi al trenta per cent l’aforament total en els locals comercials. En el cas d’establiments distribuïts en diverses plantes, la presència de clients en cadascuna d’elles haurà de guardar aquesta mateixa proporció. En qualsevol cas, s’haurà de garantir una distància mínima de dos metres entre clients. En els locals comercials en els quals no sigui possible mantenir aquesta distància, es permetrà únicament la permanència dins del local d’un client.

b) Que s’estableixi un horari d’atenció amb servei prioritari per a majors de 65 anys.

c) Que compleixin addicionalment amb les mesures que es recullen en aquest capítol.

2. En el cas d’establiments i locals comercials que es trobin dins de parcs o centres comercials, podran procedir a la seva reobertura al públic sempre que tinguin una superfície útil d’exposició i venda al públic igual o inferior a 400 metres quadrats o fitin la mateixa a aquest llindar, i comptin amb accés directe i independent des de la via pública.

3. El que es disposa en aquest capítol, a excepció de les mesures de seguretat i higiene que es preveuen en els articles 4, 11 i 12, no serà aplicable als establiments i locals comercials detallistes que ja estaven oberts al públic d’acord amb l’article 10.1 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, els quals podran continuar oberts, podent ampliar la superfície útil d’exposició i venda fins a 400 metres quadrats, per a la venda de productes autoritzats en aquest article 10.1 o altres diferents.

4. Així mateix, podran procedir a la seva reobertura al públic, mitjançant la utilització de la cita prèvia, els concessionaris d’automoció, les estacions d’inspecció tècnica de vehicles i els centres de jardineria i vivers de plantes sigui com fos la seva superfície útil d’exposició i venda.

Igualment, podran procedir a la seva reobertura al públic les entitats concessionàries de joc públic d’àmbit estatal, a excepció d’aquelles que es trobin situades dins de centres comercials o parcs comercials, sense accés directe i independent des de la via pública.

5. Tots els establiments i locals que puguin procedir a la reobertura al públic segons el que es disposa en aquest capítol, podran establir, en el seu cas, sistemes de recollida en el local dels productes adquirits per telèfon o en internet, sempre que garanteixin una recollida escalonada que eviti aglomeracions en interior del local o el seu accés.

6. Podrà establir-se un sistema de repartiment a domicili preferent per a col·lectius determinats.

7. Quan així ho decideixin els Ajuntaments corresponents, i havent de comunicar aquesta decisió a l’òrgan competent en matèria de sanitat de la comunitat autònoma, podran procedir a la seva reobertura els mercats que desenvolupen la seva activitat a l’aire lliure o de venda no sedentària en la via pública, comunament denominats mercats ambulants, donant preferència a aquells de productes alimentaris i de primera necessitat i procurant que sobre els productes comercialitzats en els mateixos es garanteixi la seva no manipulació per part dels consumidors. Els Ajuntaments establiran requisits de distanciament entre llocs i condicions de delimitació del mercat amb l’objectiu de garantir la seguretat i distància entre treballadors, clients i vianants.

En tot cas, es garantirà una limitació al vint-i-cinc per cent dels llocs habituals o autoritzats i una afluència inferior a un terç de l’aforament habitual podent alternativament procedir-se a l’augment de la superfície habilitada per a l’exercici d’aquesta activitat de manera que es produeixi un efecte equivalent a la citada limitació.

Mesures d’higiene exigibles als establiments i locals amb obertura al públic.

1. Els establiments i locals que obrin al públic realitzaran, almenys dues vegades al dia, una neteja i desinfecció de les instal·lacions amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents com a poms de portes, taulells, mobles, passamans, màquines dispensadores, sòls, telèfons, penjadors, carros i cistelles, aixetes, i altres elements de similars característiques, conforme a les següents pautes:

a) Una de les neteges es realitzarà, obligatòriament, en finalitzar el dia.

b) Seran aplicable les indicacions de neteja i desinfecció següents:

1. El titular de l’activitat econòmica haurà d’assegurar que s’adopten les mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d’ús dels centres, entitats, locals i establiments previstos en aquesta ordre.

En les tasques de neteja es prestarà especial atenció a les zones d’ús comú i a les superfícies de contacte més freqüents com a poms de portes, taules, mobles, passamans, sòls, telèfons, penjadors, i altres elements de similars característiques, conforme a les següents pautes:

a) S’utilitzaran desinfectants com a dilucions de lleixiu (1.50) acabada de preparar o qualsevol dels desinfectants amb activitat virucida que es troben en el mercat i que han estat autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat. En l’ús d’aquest producte es respectaran les indicacions de l’etiqueta.

b) Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de protecció utilitzats es rebutjaran de manera segura, procedint-se posteriorment a la rentada de mans.

Les mesures de neteja s’estendran també, en el seu cas, a zones privades dels treballadors, com ara vestuaris, taquilles, condícies, cuines i àrees de descans.

Així mateix, quan existeixin llocs de treball compartits per més d’un treballador, es realitzarà la neteja i desinfecció del lloc després de la finalització de cada ús, amb especial atenció al mobiliari i altres elements susceptibles de manipulació.

2. En el cas que s’emprin uniformes o roba de treball, es procedirà a la rentada i desinfecció diària d’aquests, havent de rentar-se de manera mecànica en cicles de rentada entre 60 i 90 graus centígrads. En aquells casos en els quals no s’utilitzi uniforme o roba de treball, les peces utilitzades pels treballadors en contacte amb clients, visitants o usuaris, també hauran de rentar-se en les condicions assenyalades anteriorment.

3. S’han de fer tasques de ventilació periòdica en les instal·lacions i, com a mínim, de manera diària i per espai de cinc minuts.

4. Quan en els centres, entitats, locals i establiments previstos en aquesta ordre hi hagi ascensor o muntacàrregues, el seu ús es limitarà al mínim imprescindible i s’utilitzaran preferentment les escales. Quan sigui necessari utilitzar-los, l’ocupació màxima dels mateixos serà d’una persona, tret que sigui possible garantir la separació de dos metres entre elles, o en aquells casos de persones que puguin requerir assistència, i en aquest cas també es permetrà la utilització pel seu acompanyant.

5. Quan d’acord amb el que es preveu en aquesta ordre l’ús de les condícies estigui permès per clients, visitants o usuaris, la seva ocupació màxima serà d’una persona, excepte en aquells supòsits de persones que puguin requerir assistència, i en aquest cas també es permetrà la utilització pel seu acompanyant. Haurà de procedir-se a la neteja i desinfecció de les referides condícies, com a mínim, sis vegades al dia.

6. Es fomentarà el pagament amb targeta o altres mitjans que no suposin contacte físic entre dispositius, evitant, en la mesura que sigui possible, l’ús de diners en efectiu. Es netejarà i desinfectarà el datàfono després de cada ús, així com el TPV si l’empleat que l’utilitza no és sempre el mateix.

7. S’haurà de disposar de papereres, si pot ser amb tapa i pedal, en els quals poder dipositar mocadors i qualsevol altre material d’un sol ús. Aquestes papereres hauran de ser netejades de manera freqüent, i almenys una vegada al dia.

8. El que es preveu en aquest article s’aplicarà sense perjudici de les especialitats en matèria de neteja i desinfecció establertes en aquesta ordre per a sectors concrets.

Per aquesta neteja es podrà realitzar, al llarg de la jornada i preferentment al migdia, una pausa de l’obertura dedicada a tasques de manteniment, neteja i reposició. Aquests horaris de tancament per neteja es comunicaran degudament al consumidor per mitjà de cartelleria visible o missatges per megafonia.

Així mateix, es realitzarà una neteja i desinfecció dels llocs de treball en cada canvi de torn, amb especial atenció a taulells i taules o altres elements dels llocs en mercats ambulants, mampares en el seu cas, teclats, terminals de pagament, pantalles tàctils, eines de treball i altres elements susceptibles de manipulació, prestant especial atenció a aquells utilitzats per més d’un treballador.

Quan en l’establiment o local vagi a romandre més d’un treballador atenent el públic, les mesures de neteja s’estendran no sols a la zona comercial, sinó també, en el seu cas, a zones privades dels treballadors, com ara vestuaris, taquilles, condícies, cuines i àrees de descans.

2. Es revisarà, com a mínim una vegada al dia, el funcionament i la neteja de sanitaris, aixetes i poms de porta de les condícies en els establiments i locals comercials minoristes.

3. En el cas de la venda automàtica, màquines de vending, bugaderies autoservei i activitats similars, el titular de les mateixes haurà d’assegurar el compliment de les mesures d’higiene i desinfecció adequades tant de les màquines com dels locals, així com informar els usuaris del seu correcte ús mitjançant la instal·lació de cartelleria informativa. En tot cas, seran aplicable les mesures previstes en l’article 6.

4. No s’utilitzaran les condícies dels establiments comercials per part dels clients, excepte en cas que resultés estrictament necessari. En aquest últim cas, es procedirà immediatament a la neteja de sanitaris, aixetes i poms de porta.

Mesures d’higiene i/o de prevenció per al personal treballador dels establiments i locals que obrin al públic.

La distància entre venedor o proveïdor de serveis i client durant tot el procés d’atenció al client serà d’almenys un metre quan es compti amb elements de protecció o barrera, o d’aproximadament dos metres sense aquests elements. Així mateix, la distància entre els llocs dels mercats a l’aire lliure o de venda no sedentària (mercats ambulants) en la via pública i els vianants serà de dos metres en tot moment.

En el cas de serveis que no permetin el manteniment de la distància de seguretat interpersonal, com poden ser les perruqueries, centres d’estètica o fisioteràpia, s’haurà d’utilitzar l’equip de protecció adequat al nivell de risc que asseguri la protecció tant del treballador com del client, havent d’assegurar en tot cas el manteniment de la distància de dos metres entre un client i un altre.

Mesures relatives a la higiene dels clients a l’interior d’establiments i locals i en els mercats a l’aire lliure o de venda no sedentària en la via pública.

1. El temps de permanència en els establiments i locals serà l’estrictament necessari perquè els clients puguin realitzar les seves compres o rebre la prestació del servei.

2. Els establiments i locals, així com els mercats a l’aire lliure o de venda no sedentària en la via pública (mercats ambulants), hauran d’assenyalar de manera clara la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre clients, amb marques en el sòl, o mitjançant l’ús de balises, cartelleria i senyalització per a aquells casos en els quals sigui possible l’atenció individualitzada de més d’un client al mateix temps, que no podrà realitzar-se de manera simultània pel mateix empleat.

3. Els establiments i locals hauran de posar a la disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, en tot cas en l’entrada del local, que hauran d’estar sempre en condicions d’ús, sent recomanada la posada a la disposició d’aquests dispensadors també en els voltants dels mercats a l’aire lliure o de venda no sedentària en la via pública.

4. En els establiments i locals comercials, així com els mercats a l’aire lliure o de venda no sedentària en la via pública, que comptin amb zones d’autoservei, haurà de prestar el servei un treballador de l’establiment o mercat, amb la finalitat d’evitar la manipulació directa per part dels clients dels productes.

5. No es podrà posar a la disposició dels clients productes de prova no destinats a la venda com a cosmètics, productes de perfumeria, i similars que impliquin manipulació directa per successius clients.

6. En els establiments del sector comercial tèxtil, i d’arranjaments de roba i similars, els emprovadors hauran d’utilitzar-se per una única persona, després del seu ús es netejaran i desinfectaran.

En cas que un client es provi una peça que posteriorment no adquireixi, el titular de l’establiment implementarà mesures perquè la peça sigui higienitzada abans que sigui facilitada a altres clients. Aquesta mesura serà també aplicable a les devolucions de peces que realitzin els clients.

Mesures en matèria d’aforament per als establiments i locals oberts al públic.

1. Els establiments i locals hauran d’exposar al públic l’aforament màxim de cada local i assegurar que aquest aforament, així com la distància de seguretat interpersonal de dos metres es respecta en el seu interior.

2. Per a això, els establiments i locals hauran d’establir sistemes que permetin el recompte i control de l’aforament, de manera que aquest no sigui superat en cap moment, i que haurà d’incloure als propis treballadors.

3. L’organització de la circulació de persones i la distribució d’espais haurà de modificar-se, quan sigui necessari, amb l’objectiu de garantir la possibilitat de mantenir les distàncies de seguretat interpersonal exigides a cada moment pel Ministeri de Sanitat. Preferiblement, sempre que un local disposi de dos o més portes, es podrà establir un ús diferenciat per a l’entrada i la sortida, reduint així el risc de formació d’aglomeracions.

4. Els establiments i locals comercials que tinguin una superfície d’exposició i venda al públic superior a 400 metres quadrats que procedeixin a la seva reobertura conforme al que es disposa en l’article 10, podran utilitzar marques, balises, cartelleria o senyalització per a garantir el manteniment de la distància interpersonal de seguretat i realitzar un millor control dels accessos i gestió de les persones a l’efecte d’evitar qualsevol aglomeració. En cas necessari, aquests establiments podran habilitar una zona d’espera a l’interior d’aquests, addicional als 400 metres quadrats autoritzats, garantint el compliment de la resta de mesures de seguretat i higiene.

5. En els establiments i locals comercials que disposin d’aparcaments propis per als seus empleats i clients, quan l’accés a les instal·lacions, els lectors de tiquets i targetes d’empleats no pogués realitzar-se de manera automàtica sense contacte, aquest serà substituït per un control manual i continu per part del personal de seguretat, per a millor seguiment de les normes d’aforament. Aquest personal també supervisarà que es compleix amb les normes d’arribada i sortida escalonada dels empleats a i des del seu lloc de treball, segons els torns establerts pel centre.

En el seu cas, i tret que estrictes motius de seguretat recomanin el contrari, les portes que es trobin en el recorregut entre el pàrquing i l’accés a botiga o els vestuaris dels empleats romandran obertes per a evitar la manipulació dels mecanismes d’obertura.

Govern fa marxa enrere i permet les rebaixes

L’Ordre Ministerial  inclou una modificació de la disposició addicional segona i permet les rebaixes mentre que es controli el trànsit per a evitar aglomeracions.

Altres mesures aplicables a les regions sanitàries en fase 1.

L’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, determina les mesures aplicables per a les regions sanitàries en fase 1, d’una banda, les exposades a l’apartat anterior en matèria de reapertura d’establiments i locals comercials i serveis assimilables, d’altra banda i entre d’altres, les que es detallen a continuació.
Reobertura de les terrasses a l’aire lliure dels establiments d’hostaleria i restauració.

1. Podrà procedir-se a la reobertura al públic de les terrasses a l’aire lliure dels establiments d’hostaleria i restauració limitant-se al cinquanta per cent de les taules permeses l’any immediatament anterior sobre la base de la corresponent llicència municipal. En tot cas, haurà d’assegurar-se que es manté la deguda distància física d’almenys dos metres entre les taules o, en el seu cas, agrupacions de taules.

A l’efecte de la present ordre es consideraran terrasses a l’aire lliure tot espai no cobert o tot espai que estant cobert estigui envoltat lateralment per un màxim de dues parets, murs o paraments.

2. En el cas que l’establiment d’hostaleria i restauració obtingués el permís de l’Ajuntament per a incrementar la superfície destinada a la terrassa a l’aire lliure, es podran incrementar el nombre de taules previst en l’apartat anterior, respectant, en tot cas, la proporció del cinquanta per cent entre taules i superfície disponible i duent a terme un increment proporcional de l’espai per als vianants en el mateix tram de la via pública en el qual se situï la terrassa.

3. L’ocupació màxima serà de deu persones per taula o agrupació de taules. La taula o agrupació de taules que s’utilitzin per a aquesta fi, hauran de ser concordes al nombre de persones, permetent que es respectin la distància mínima de seguretat interpersonal.

Mesures d’higiene i/o prevenció en la prestació del servei en terrasses.

En la prestació del servei a les terrasses dels establiments d’hostaleria i restauració hauran de dur-se a terme les següents mesures d’higiene i/o prevenció:

a) Neteja i desinfecció de l’equipament de la terrassa, en particular taules, cadires, així com qualsevol altra superfície de contacte, entre un client i un altre.

b) Es prioritzarà la utilització d’estovalles d’un sol ús. En el cas que això no fos possible, ha d’evitar-se l’ús de les mateixes estovalles mantelería amb diferents clients, optant per materials i solucions que facilitin el seu canvi entre serveis i la seva rentada mecànica en cicles de rentada entre 60 i 90 graus centígrads.

c) S’haurà de posar a la disposició del públic dispensadors de gels hidroalcoòlics o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, en tot cas en l’entrada de l’establiment o local, que hauran d’estar sempre en condicions d’ús.

d) S’evitarà l’ús de cartes d’ús comú, optant per l’ús de dispositius electrònics propis, pissarres, cartells o altres mitjans similars.

e) Els elements auxiliars del servei, com la vaixella, cristalleria, coberteria o estovalles, entre altres, s’emmagatzemaran en recintes tancats i, si això no fos possible, lluny de zones de pas de clients i treballadors.

f) S’eliminaran productes d’autoservei com a tovalloneres, escuradents, vinagreres, setrills, i altres utensilis similars, prioritzant monodosis d’un sol ús o el seu servei en altres formats sota petició del client.

g) Pel que fa a l’ús de les  condícies pels clients la seva ocupació màxima serà d’una persona, excepte en aquells supòsits de persones que puguin requerir assistència, i en aquest cas també es permetrà la utilització pel seu acompanyant. Haurà de procedir-se a la neteja i desinfecció de les referides condícies, com a mínim, sis vegades al dia.

La reapertura de terrasses no està permesa per als establiments d’hostaleria i restauració ubicats en regions sanitàries en fase 0.

Fase 2

Pel que fa a les mesures que es podran dur a terme quan es passi a la fase 2 queden recollides a l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició ca a una nova normalitat .