El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el DOGC, ha publicat avui la Resolució del 21 d’abril de 2020 del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda afectats econòmicament pel COVID-19.  

Es fa pública la concessió de les subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda afectats econòmicament per la COVID-19, per tal de fer efectiva la continuïtat de les seves activitats i la reactivació d’aquest sector, dels programes següents:

  • programa 1 de suport a les entitats representatives del sector del comerç
  • programa 2 de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda
  • Exhaurit: programa 3 de reactivació del comerç: s’han exhaurit els fons
  • programa 4 de suport a la inversió per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments
  • programa 5 per a la reactivació de la moda
  • programa 6  per a la reactivació de l’artesania
  • programa 7 de suport a ens locals en l’àmbit del comerç i l’artesania

El termini per la presentació de les sol·licituds comença a les 00.00 hores del 30 d’abril. Les sol·licituds s’hauran de presentar per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen les bases d’aquesta resolució, a través de Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat)

Les persones beneficiàries d’aquests subvencions poden ser:

  • Els professionals autònoms que estiguin donats d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), les empreses individuals, associades o agrupades donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques i les administracions locals i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats.
  • Per al programa de reactivació del comerç, per a la reactivació de la moda catalana i per a la reactivació de l’empresa artesana, únicament poden ser beneficiàries les empreses obligades a tancament per el Real Decreto 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, o aquelles que hagin vist disminuïda la seva facturació, de com a mínim un 70% respecte als mesos de març i abril de l’any anterior.
  • Les entitats territorials, gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Resolució per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda afectats econòmicament pel COVID-19.

Resolució per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç i els serveis afectats econòmicament pel COVID-19.

Resolució per la qual s’obre convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de l’artesania afectat econòmicament pel COVID-19.

Resolució per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de la moda afectat pel COVID-19.


Us facilitem també un enllaç al Preguntes Freqüents del Consorci de Comerç, Artesania i Moda sobre els incentius. Podeu consultar-lo aquí