El Diari Oficinal de la Generalitat de Catalunya ha publicat les bases reguladores per a la concessió de subvencions al comerç al detall i associacions de comerç dins el Programa de modernització de Comerç, finançat pels fons Next Generation.

L’ajut  consistirà en una aportació única per persona beneficiaria de fins el 80% de de les despeses subvencionables amb un màxim de 75.000 euros. La inversió mínima és de 2.000 euros.

Es tracta d’uns ajuts regulats per la concurrència competitiva vinculada a la puntuació obtinguda mitjançant els criteris de valoració establerts a les bases publicades.

Persones beneficiaries

-Les persones professionals autònomes que estiguin donades d’alta en el règim especial dels treballadors per
compte propi o autònoms titulars d’un establiment de comerç al detall.
-Les petites i mitjanes empreses titulars d’un establiment de comerç al detall, donades d’alta en el cens de
l’impost d’activitats econòmiques.
-Les entitats territorials, gremis i entitats sectorials de comerç sense ànim de lucre i les associacions de mercats
municipals sedentaris i no sedentaris.

Accions subvencionables

En l’àmbit de les empreses del comerç:

  • Projectes de noves tecnologies dirigides a millorar diferents àrees de l’estratègia comercial en línia i de comunicació, del model de negoci, i de l’experiència de compra.
  • Despeses referides a la transformació del punt de venda
  • Despeses relatives a la sostenibilitat i a l’economia circular

Requisits

  • Inversió mínima de 2.000 euros
  • Tenir com a mínim un establiment a peu de carrer
  • Les solucions tecnològiques han d’estar com a mínim en llengua catalana
  • Els projectes a subvencionar s’han de dur a terme a través d’empreses especialitzades del sector

Criteris d’atorgament

Es valoraran els criteris següents, d’acord amb la ponderació indicada i amb un màxim de 100 punts. Per optar
a aquests ajuts, les sol·licitud presentades hauran de tenir una puntuació mínima de 25 punts sobre un total
de 100 punts, en cas contrari s’entendran desestimades.


Criteris d’atorgament en l’àmbit de les empreses de comerç:


a) Impacte del projecte en el negoci de l’empresa i els seus processos (fins a 30 punts)

b) Grau d’innovació del projecte (fins a 30 punts)

c) Número de persones treballadores a l’empresa (fins a 30 punts):
Fins a 9 treballadores: 30 punts
De 10 a 49 treballadores: 20 punts
50 o més treballadores: 10 punts

d) Número d’accions realitzades (fins a 10 punts):

Menys de 5 actuacions: 5 punts

5 o més actuacions: 10 punts

Podeu consultar la Resolució aquí.

El termini de presentació de sol·licituds es determinarà quan es publiqui al DOGC la convocatòria dels ajuts.

Si voleu més informació contacteu amb la nostra assesora, la Mercè Clavel, al telèfon 93 736 11 08.