La guia pràctica d’horaris comercials ofereix un quadre per saber quan es pot obrir i els tipus d’establiments.
Aquesta guia pràctica serveix per adaptar l’horari dels comerços a la normativa catalana. Amb la llei d’horaris els comerços poden obrir un màxim de 12 hores diàries, entre les 7.00 h i les 22.00 h, amb l’obligació de tancar diumenges i festius i avançar l’horari de tancament a les 20.00 h els dies 24 i 31 de desembre. Dins d’aquests límits, els comerciants poden fixar lliurament la distribució del seu horari diari d’obertura. D’altra banda, a Catalunya el comerç en general, pot obrir un màxim de 8 diumenges o festius a l’any, d’acord al calendari que fixa la Generalitat, més dos festius que determina cada ajuntament per al seu terme municipal.

Horaris 2017

La Generalitat ha aprovat el calendari comercial de diumenges i festius en què els comerços podran obrir per als anys 2016 i 2017. D’acord amb la Llei d’Horaris Comercials (Llei 3/2014, de 19 de febrer), el Departament d’Empresa i Ocupació estableix un total de vuit festius anuals dels quals, els ajuntaments poden substituir-ne fins a dues dates.

Calendari d’obertura comercial per a l’any 2017
8 de gener (rebaixes d’hivern); 2 de juliol (rebaixes d’estiu); 1 de novembre (temporada d’hivern); 6, 8, 10 17 i 24 de desembre (campanya de Nadal).

Excepcions generals
8 festius per a l’any 2017 que es determinen mitjançant l’Ordre EMO/156/2015, de 22 de maig, en que tots els comerços poden romandre oberts al públic. Aquests festius són: 8 de gener, 2 de juliol, 1 de novembre, 6, 8, 10, 17 i 24 de desembre, més 2 festius que determina cada ajuntament per al seu terme municipal.

D’acord amb el que preveu aquesta Ordre, els ajuntaments han de comunicar a la Direcció General de Comerç els 2 festius addicionals designats pel 2017 abans del dia 31 d’octubre de 2016, en el cas de l’any 2017. Els establiments comercials situats en municipis els ajuntaments dels quals no hagin presentat la comunicació preceptiva dins del termini previst podran obrir al públic els dies 12 d’octubre i 3 de desembre en el cas de l’any 2017.

Tal i com preveu l’article 2 de l’Ordre EMO/156/2015, els ajuntaments poden substituir fins a dues dates del calendari general de 8 festius d’acord amb les condicions establertes a la Llei 3/2014, de 19 de febrer i a l’esmentada Ordre.

Quin és el meu establiment

Establiments de conveniència
Són establiments comercials amb una superfície inferior a 500 m2 i que han d’oferir, de manera similar, tots i cadascun dels següents grups d’articles: llibres, diaris i revistes; productes d’alimentació; discos i vídeos; joguines, regals i articles diversos. Han d’obrir al públic un mínim de 18 hores diàries.

Botigues dins d’hotels
Establiments comercials situats en establiments hotelers sempre que l’activitat que s’hi desenvolupi tingui caràcter permanent i no s’hi pugui accedir directament des del carrer.

Comerços d’alimentació exceptuats a l’horari general
Establiments de venda personalitzada o autoservei els titulars dels quals són petites o mitjanes empreses comercials, amb una superfície inferior als 150 m2 i una oferta orientada exclusivament a productes de compra quotidiana d’alimentació.

Establiments en recintes d’afluència turística
Establiments comercials en museus, monuments i centres recreatius turístics, i directament vinculats pel producte comercialitzat.

Establiments comercials en municipis turístics
S’entén per municipi turístic aquell que, o bé, compleix amb uns determinats paràmetres relatius a allotjaments per afluència estacional, o bé, és un lloc de gran afluència de visitants per motius turístics. La qualificació de municipi turístic a efecte d’horaris comercials és competència de la Direcció General de Comerç, a petició de l’ajuntament corresponent.

Altres informacions

Diumenges i festius oberts
Tal i com preveu l’article 2 de l’Ordre EMO/36/2014, els ajuntaments poden substituir fins a dues dates del calendari general de 8 festius d’acord amb les condicions establertes a la Llei 3/2014, de 19 de febrer i a l’esmentada Ordre. Per a més informació, contacteu amb el vostre ajuntament.

Publicitat de l’horari comercial
Els establiments comercials han d’exposar l’horari adoptat de manera que la informació sigui visible al públic, fins i tot amb l’establiment tancat.

 

Si voleu consultar la normativa, feu click aquí.