Us informem que tot just s’acaba de publicar l’Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, per la qual s’estableixen les condicions per a l’obertura al públic de determinats comerços i serveis que entra en vigor a les 00.00 hores del dia 4 de maig de 2020 i mantindrà la seva eficàcia durant tota la vigència de l’estat d’alarma i les seves possibles pròrrogues.

1. Podrà procedir-se a la reobertura al públic de tots els establiments i locals comercials minoristes i d’activitats de serveis professionals l’activitat dels quals s’hagués suspès després de la declaració de l’estat d’alarma en virtut del que es disposa en l’article 10.1 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, a excepció d’aquells que tinguin una superfície de més de 400 metres quadrats, així com d’aquells que tinguin caràcter de centre comercial o de parc comercial, o que es trobin dins dels mateixos sense accés directe i independent des de l’exterior, sempre que compleixin els requisits següents:

a) S’establirà un sistema de cita prèvia que garanteixi la permanència a l’interior de l’establiment o local en un mateix moment d’un únic client per cada treballador, sense que es puguin habilitar zones d’espera a l’interior d’aquests.

b) Es garantirà l’atenció individualitzada al client amb la deguda separació física prevista en aquest capítol o, en el cas que això no sigui possible, mitjançant la instal·lació de taulells o mampares.

c) S’establirà un horari d’atenció preferent per a majors de 65 anys, que haurà de fer-se coincidir amb les franges horàries per a la realització de passejos i activitat física d’aquest col·lectiu.

2. El que es disposa en aquest capítol no serà aplicable a les activitats i els establiments i locals comercials detallistes amb obertura al públic permesa d’acord amb el Reial decret 463/2020, de 14 de març, els quals podran continuar oberts en les mateixes condicions que tenien des de l’entrada en vigor del referit reial decret, sense perjudici del compliment de les mesures de seguretat i higiene que es preveuen en l’article 3 de la present ordre.

3. Tots els establiments i locals que puguin procedir a la reobertura al públic segons el que es disposa en aquest capítol, podran establir, en el seu cas, sistemes de recollida en el local dels productes adquirits, sempre que garanteixin una recollida escalonada que eviti aglomeracions en interior del local o el seu accés.

4. Els desplaçaments als establiments i locals als quals es refereix aquest article podran efectuar-se únicament dins del municipi de residència, tret que el servei o producte no es trobi disponible en aquest.

Mesures d’higiene que s’hauran d’aplicar en els establiments i locals amb obertura al públic.

1. Els establiments i locals que obrin al públic en els termes de l’article 1 realitzaran, almenys dues vegades al dia, una neteja i desinfecció de les instal·lacions amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents com a poms de portes, taulells, mobles, passamans, màquines dispensadores, sòls, telèfons, penjadors, carros i cistelles, aixetes, i altres elements de similars característiques, conforme a les següents pautes:

(i) Una de les neteges es realitzarà, obligatòriament, en finalitzar el dia;

(*ii) S’utilitzaran desinfectants com a dilucions de lleixiu (1.50) acabada de preparar o qualsevol dels desinfectants amb activitat virucida que es troben en el mercat i que han estat autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat. Si s’utilitza un desinfectant comercial es respectaran les indicacions de l’etiqueta.

(*iii) Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de protecció individual (d’ara endavant *EPIs) utilitzats es rebutjaran de manera segura, procedint-se posteriorment a la rentada de mans.

Per a aquesta neteja es podrà realitzar, al llarg de la jornada i preferentment al migdia, una pausa de l’obertura dedicada a tasques de manteniment, neteja i reposició.

Així mateix, es realitzarà una neteja i desinfecció dels llocs de treball en cada canvi de torn, amb especial atenció a taulells, mampares, teclats, terminals de pagament, pantalles tàctils, eines de treball i altres elements susceptibles de manipulació, prestant especial atenció a aquells utilitzats per més d’un treballador.

Quan en l’establiment o local vagi a romandre més d’un treballador atès el públic, les mesures de neteja s’estendran no sols a la zona comercial, si no també, en el seu cas, a zones privades dels treballadors, com ara vestuaris, taquilles, condícies, cuines i àrees de descans.

2. Es procedirà a la rentada i desinfecció diària dels uniformes i roba de treball, en el seu cas, que hauran de rentar-se de manera mecànica en cicles de rentada entre 60 i 90 graus centígrads. En aquells casos en els quals no s’utilitzi uniforme o roba de treball, les peces utilitzades pels treballadors en contacte amb els clients també hauran de rentar-se en les condicions assenyalades anteriorment.

3. Es garantirà una ventilació adequada de tots els establiments i locals comercials.

4. No s’utilitzaran les condícies dels establiments comercials per part dels clients, excepte en cas estrictament necessari. En aquest últim cas, es procedirà immediatament a la neteja de sanitaris, aixetes i poms de porta.

5. Tots els establiments i locals hauran de disposar de papereres, si pot ser amb tapa i pedal, en els quals poder dipositar mocadors i qualsevol altre material d’un sol ús. Aquestes papereres hauran de ser netejades de manera freqüent i almenys una vegada al dia.

Mesures de prevenció de riscos per al personal que presti serveis en els establiments i locals que obrin al públic.

1. No podran incorporar-se als seus llocs de treball en els establiments comercials els següents treballadors:

a) Treballadors que en el moment de la reobertura de l’establiment comercial estiguin en aïllament domiciliari per tenir diagnòstic de COVID-19 o tinguin algun dels símptomes compatibles amb el COVID-19.

b) Treballadors que, no tenint símptomes, es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.

2. El titular de l’activitat econòmica que es realitzi en l’establiment o local haurà de complir, en tot cas, amb les obligacions de prevenció de riscos establertes en la legislació vigent, tant amb caràcter general com de manera específica per a prevenir el contagi del COVID-19.

En aquest sentit, s’assegurarà que tots els treballadors comptin amb equips de protecció individual adequats al nivell de risc i que tinguin permanentment a la seva disposició, en el lloc de treball, gels hidroalcohòlicos amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans, o quan això no sigui possible, aigua i sabó. L’ús de màscares serà obligatori quan no pugui garantir-se la distància de seguretat interpersonal d’aproximadament dos metres entre el treballador i el client o entre els propis treballadors. Tot el personal haurà d’estar format i informat sobre el correcte ús dels citats equips de protecció.

L’anterior serà també aplicable tots els treballadors de terceres empreses que prestin serveis en el local o establiment, ja sigui amb caràcter habitual o de manera puntual.

3. El fitxatge amb empremta dactilar serà substituït per qualsevol altre sistema de control horari que garanteixi les mesures higièniques adequades per a protecció de la salut i la seguretat dels treballadors, o bé s’haurà de desinfectar el dispositiu de fitxatge abans i després de cada ús, advertint als treballadors d’aquesta mesura.

4. La disposició dels llocs de treball, l’organització dels torns i la resta de condicions de treball presents en el centre es modificaran, en la mesura necessària, per a garantir la possibilitat de mantenir la distància de seguretat interpersonal mínima de dos metres entre els treballadors, sent això responsabilitat del titular de l’activitat econòmica o de la persona en qui aquest delegui.

La distància entre venedor o proveïdor de serveis i client durant tot el procés d’atenció al client serà d’almenys un metre quan es compti amb elements de protecció o barreres, o d’aproximadament dos metres sense aquests elements.

En el cas de serveis que no permetin el manteniment de la distància de seguretat interpersonal, com poden ser les perruqueries, centres d’estètica o fisioteràpia, s’haurà d’utilitzar l’equip de protecció individual oportú que asseguri la protecció tant del treballador com del client, havent d’assegurar en tot cas el manteniment de la distància de dos metres entre un client i un altre.

5. Així mateix, les mesures de distància previstes en aquesta ordre hauran de complir-se, en el seu cas, en els vestuaris, taquilles i condícies dels treballadors, així com en les àrees de descans, menjadors, cuines i qualsevol altra zona d’ús comú.

6. Si un treballador comencés a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, es contactarà immediatament amb el telèfon habilitat per a això per la comunitat autònoma o centre de salut corresponent. El treballador haurà d’abandonar el seu lloc de treball fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari.

Mesures de protecció i higiene aplicables als clients, a l’interior d’establiments i locals.

1. El temps de permanència en els establiments i locals serà l’estrictament necessari perquè els clients puguin realitzar les seves compres o rebre la prestació del servei.

2. En els establiments en els quals sigui possible l’atenció personalitzada de més d’un client al mateix temps haurà d’assenyalar-se de manera clara la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre clients, amb marques en el sòl, o mitjançant l’ús de balises, cartelleria i senyalització. En tot cas, l’atenció als clients no podrà realitzar-se de manera simultània pel mateix treballador.

3. Els establiments i locals hauran de posar a la disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, en l’entrada del local, i hauran d’estar sempre en condicions d’ús.

4. En els establiments i locals comercials que comptin amb zones d’autoservei, haurà de prestar el servei un treballador de l’establiment, amb la finalitat d’evitar la manipulació directa per part dels clients dels productes.

5. No es podrà posar a la disposició dels clients productes de prova.

6. En els establiments del sector comercial tèxtil, i d’arranjaments de roba i similars, els emprovadors hauran d’utilitzar-se per una única persona i després del seu ús es netejaran i desinfectaran.

En cas que un client es provi una peça que posteriorment no adquireixi, el titular de l’establiment implementarà mesures perquè la peça sigui higienitzada abans que sigui facilitada a altres clients.

Condicions en les quals han de desenvolupar-se les activitats d’hostaleria i restauració

1. Les activitats d’hostaleria i restauració podran realitzar-se mitjançant serveis de lliurament a domicili i mitjançant la recollida de comandes pels clients en els establiments corresponents, quedant prohibit el consum a l’interior dels establiments.

2. En els serveis de lliurament a domicili podrà establir-se un sistema de repartiment preferent per a persones majors de 65 anys, persones dependents o altres col·lectius més vulnerables a la infecció per COVID-19.

3. En els serveis de recollida en l’establiment, el client haurà de realitzar la comanda per telèfon o en línia i l’establiment fixarà un horari de recollida d’aquest, evitant aglomeracions en els voltants de l’establiment.

Així mateix, l’establiment haurà de comptar amb un espai habilitat i senyalitzat per a la recollida de les comandes on es realitzarà l’intercanvi i pagament. En tot cas, haurà de garantir-se la deguda separació física establerta en aquest capítol o, quan això no sigui possible, amb la instal·lació de taulells o mampares.

4. No obstant això el que es preveu en l’apartat anterior, en aquells establiments que disposin de punts de sol·licitud i recollida de comandes per a vehicles, el client podrà realitzar les comandes des del seu vehicle en el propi establiment i conducta a la seva posterior recollida.

5. Els establiments només podran romandre oberts al públic durant l’horari de recollida de comandes.

Mesures de prevenció de riscos per al personal que presti serveis dels establiments d’hostaleria i restauració.

1. No podran incorporar-se als seus llocs de treball en els establiments comercials els següents treballadors:

a) Treballadors que en el moment de la reobertura de l’establiment comercial estiguin en aïllament domiciliari per tenir diagnòstic de COVID-19 o tinguin algun dels símptomes compatibles amb el *COVID-19.

b) Treballadors que, no tenint símptomes, es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.

2. El titular de l’activitat econòmica que es realitzi en l’establiment o local haurà de complir, en tot cas, amb les obligacions de prevenció de riscos establertes en la legislació vigent, ja sigui amb caràcter general i de manera específica per a prevenir el contagi del COVID-19.

En aquest sentit, s’assegurarà que tots els treballadors comptin amb equips de protecció individual adequats al nivell de risc, composts almenys per màscares, i que tinguin permanentment a la seva disposició en el lloc de treball gels hidroalcohòlics amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat i/o sabons per a la neteja de mans.

Mesures en matèria higiene per als clients i aforament per als establiments d’hostaleria i restauració.

1. El titular de l’activitat d’hostaleria i restauració que es desenvolupi en l’establiment haurà de posar, en tot cas, a la disposició dels clients:

a) A l’entrada de l’establiment: gels hidroalcohòlics amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, que hauran d’estar sempre en condicions d’ús.

b) A la sortida de l’establiment: papereres amb tapa d’accionament no manual, dotades amb una bossa d’escombraries.

2. El temps de permanència en els establiments en els quals es dugui a terme la recollida de comandes serà l’estrictament necessari perquè els clients puguin realitzar la recollida d’aquests.

3. En els establiments en els quals sigui possible l’atenció personalitzada de més d’un client al mateix temps haurà d’assenyalar-se de manera clara la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre clients, amb marques en el sòl, o mitjançant l’ús de balises, cartelleria i senyalització. En tot cas, l’atenció als clients no podrà realitzar-se de manera simultània a diversos clients pel mateix treballador.

4. En cas que no pugui atendre’s individualment a més d’un client al mateix temps en les condicions previstes en l’apartat anterior, l’accés a l’establiment es realitzarà de manera individual, no permetent-se la permanència en el mateix de més d’un client, excepte aquells casos en els quals es tracti d’un adult acompanyat per una persona amb discapacitat, menor o major.

Des de l’àrea d’assessorament de Prevenció de Riscos Laborals atendrem els vostres dubtes.