Fins el 3 de maig podeu sol·licitar els ajuts extraordinaris en l’àmbit de les activitats de la Restauració afectades econòmicament per la COVID.

Persones beneficiàries:

Els professionals autònoms i empreses que prestin activitats de restauració, donades d’alta en el cens de
l’impost d’activitats econòmiques.

Queden excloses com a beneficiàries d’aquests ajuts les empreses que es troben participades en més d’un 50%
per capital públic i les fundacions.

Quantitat de l’ajut:

L’ajut atorgat té el caràcter d’import màxim i consistirà en una aportació única per persona beneficiària.

Els ajuts seran d’entre 1.000 a 15.000 euros, en funció del nombre de treballadors:

  • 1.000 euros per a autònoms i microempreses (fins a 9 treballadors)
  • 5.000 euros per a petites empreses (de 10 a 49 treballadors)
  • 15.000 euros per a empreses de 50 treballadors o més.

Procediment de sol·licitud

Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya, a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya o a la pàgina web del Departament d’Empresa i Treball.

Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa.

La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica i que es poden consultar a: https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html 

Termini de presentació de sol·licituds: obert fins a les 14:00 hores del dia 3 de maig de 2022 o fins l’exhauriment del pressupost.Accés al tràmit

Més informació aquí.